Privatlivspolitik
  • 1-3 dages levering
  • Fragt 39 kr.
  • Gratis fragt ved køb over 499 kr.
VISA Electron MasterCard VISA JCB Diners ViaBill MobilePay ANYDAY

Care4life

news: Til alle med senskader – hovedpine, svimmelhed, søvnløshed og træthed, mistet duft og smags fornemmelser, luftvejs problemer kan afhjælpes med 28 min. Daglig behandling med Care4life

Care4life


Om Care4Life

Care4life er et dansk SMV virksomhed med domicil i Vejle. De har igennem de sidste 15 år samlet evidens baseret viden og erfaring om PEMF (pulserende elektromagnetisk felt terapi), samt udviklet et behandlings system med 5 programmer

Re­sul­ta­tet af deres pio­ner ar­bej­de ud­mun­der sig i, at de nu står med et ve­l­ud­vik­let og gen­nem te­stet PEMF be­hand­lings an­læg, som er til­pas­set og frem­tids ­o­ri­en­te­ret til alle, også pa­tien­ter med gigt, hud, mu­skel, knog­le og de­pres­sion/​​stress/ angst di­ag­no­ser.

Ca­re4Li­fe er dansk en op­fin­del­se, de­sig­net, ud­vik­let samt pro­du­ce­ret i tæt sam­ar­bej­de med in­ter­na­tio­na­le og na­tio­na­le in­ge­ni­ø­rer, som vi har kun­net mat­che.
Pro­duk­tet er ”Made in Den­mark”

Care4life har op­nå­et an­er­ken­del­se hos myn­dig­he­der­ne på bag­grund af deres man­ge års stu­di­er og er­fa­ring med be­hand­ling med Ca­re4Li­fe pro­duk­tet, som er CE cer­ti­fi­ce­ret og god­kendt af ADD som en non-in­va­siv be­hand­lings form.

Det be­ty­der, at de nu kan til­by­de en be­hand­lings­form, som ikke tid­li­ge­re har væ­ret prak­ti­se­ret i Dan­mark, Men god­kendt i man­ge EU lan­de spe­ci­elt i Deut­schland og USA har be­hand­lings­for­men væ­ret an­vendt si­den 80er­ne

De har ar­bej­det man­ge år i bran­chen. Vore kom­pe­ten­cer om­fat­ter, rå­d­giv­ning, ud­vik­ling, pro­jek­te­ring, ser­vi­ce og re­pa­ra­tion. Det er din sik­ker­hed for, at de i alle fa­ser le­ve­rer pro­fes­sio­nel hjælp til dit pro­jekt, til­pas­set dine be­hov.